Liveset! Equipment: Electron Oktatrack, Analog Four, Analog Rytm, AKGW 8ktakontrol, Mixer & EFX
kein Lapton, kein Computer!